കർഷക ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രീ കറപ്പൻ എന്ന കർഷകനെ ആദരിച്ചപ്പോൾ ..........

കർഷക ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രീ കറപ്പൻ എന്ന കർഷകനെ ആദരിച്ചപ്പോൾ ..........Independence Day Celebrations 2015......

Independence Day Celebrations 2015......


ഗണിതോൽസവം 2015-16

ഗണിതോൽസവം 2015-16


ഹിരോഷിമ ദിനാചരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ മാസ് ഡ്രിൽ ...............

ഹിരോഷിമ ദിനാചരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ മാസ് ഡ്രിൽ ...............

ഹിരോഷിമ ദിനാചരണം 2015 യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി..............

ഹിരോഷിമ ദിനാചരണം 2015 യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി..............


Honesty Shop Inauguration..........

Honesty Shop Inauguration...........inter national day against DRUG ABUSE.....awareness class conducted by Pazhayannur principal SI Sri .Ramachandran.

Inter national day against DRUG ABUSE.....awareness class conducted by Pazhayannur principal SI Sri .Ramachandran.